Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru


  ČÁST DRUHÁ

  PRACOVNÍ POMĚR

  HLAVA I

  POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU

  § 30

  (1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska
  kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v
  působnosti  zaměstnavatele,  nevyplývá-li  ze  zvláštního právního
  předpisu^12) jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními
  předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

  (2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem
  pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo
  od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením
  pracovní smlouvy.

  § 31

  Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit
  fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní
  smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s
  pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat,
  a  povinnostmi,  které vyplývají ze zvláštních právních předpisů
  vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

  § 32

  V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel
  povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy
  podrobila vstupní lékařské prohlídce.