Nové předpisy

Zákony

Nejhledanější zákony
Zákoník práce
Občanský zákoník - účinnost do 31. 12. 2013
Nový občanský zákoník - účinnost od 1. 1. 2014

Obchodní zákoník
Zákon o DPH
Správní řád
Soudní řád správní
Trestní řád 
Trestní zákoník 

Další zákony
Zákony jsou řazeny od nejnovějších zákonů po nejstarší.

2014
Zákon č. 268/2014 Sb.o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 267/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 266/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

Zákon č. 265/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 264/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 263/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 261/2014 Sb.kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Zákon č. 260/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 259/2014 Sb.o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Zákon č. 258/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 257/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Zákon č. 256/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 255/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 253/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 251/2014 Sb.kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2014 Sb.o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě   

Zákon č. 249/2014 Sb.
kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 234/2014 Sb., 
o státní službě

Zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 229/2014 Sb., 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 228/2014 Sb., 
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech  souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2014 Sb. -  kterým  se  mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  a  o  změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 57/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2013
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zákon č. 155/2013 Sb. - kterým  se  mění  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění pozdějších předpisů

2012
Zákon č. 399/2012 Sb. 
- o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Zákon č. 396/2012 Sb. - kterým  se  mění  zákon  č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 385/2012 Sb. - kterým  se  mění  zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Zákon č. 121/2012 Sb. - kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
Zákon č. 128/2012 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník (též zvaný nový občanský zákoník)
Zákon č. 1/2012 Sb. - kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

2011
Zákon č. 69/2011 Sb. - kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 47/2011 Sb. - kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 30/2011 Sb. - kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

2010
Zákon č. 347/2010 Sb. - kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

2009
Zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník

2006
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - aktuální znění zákoníku práce
Zákon č. 110/2006 Sb. - o životním a existenčním minimu
Zákon č. 107/2006 Sb. - o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2004
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- aktuální znění správního řádu pro rok 2011
Zákon č. 360/2004 - o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
Zákon č. 254/2004 Sb. - o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - zákon o DPH - aktuální znění 2011
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - zákon upravuje pravidla pro uzavírání pojistných smluv

2002
Zákon č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní


2001
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1998
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - vysokoškolský zákon
Zákon č. 59/1998 Sb. - zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

1997
Zákon č. 48/1997 Sb. - zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

1992
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon č. 586/1992 Sb., - o daních z příjmů

1991
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - platné znění obchodního zákoníku pro rok 2011

1990
Zákon č. 116/1990 Sb. - o nájmu a podnájmu nebytových prostor

1964
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - aktuální znění občanského zákoníku pro rok 2011

1961
Zákon č. 144/1961 Sb., - o trestním řízení soudním (trestní řád)