Nové předpisy

Zákon č. 121/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

   121/2012 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 15. března 2012,

   kterým  se  mění  zákon  č.  212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové
   křivdy  občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na
   území  Podkarpatské  Rusi  v  souvislosti  s jejím smluvním postoupením
   Svazu sovětských socialistických republik
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I

   Zákon  č.  212/2009  Sb.,  kterým  se zmírňují majetkové křivdy občanům
   České   republiky   za  nemovitý  majetek,  který  zanechali  na  území
   Podkarpatské  Rusi  v  souvislosti  s  jejím smluvním postoupením Svazu
   sovětských socialistických republik, se mění takto:

   1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

   „c)  zanechala  v  období  od  29.  září 1938 na Podkarpatské Rusi svůj
   nemovitý  majetek  a pozbyla jej do 23. května 1945^6), nebo zanechala,
   anebo  pozbyla  svůj  nemovitý  majetek  na  území  Podkarpatské Rusi v
   souvislosti  se  smluvním  postoupením  tohoto  území  Svazu sovětských
   socialistických  republik  (dále  jen  „nemovitost“)  a je schopna tyto
   skutečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.“.

   2.  V § 3 odst. 3 se slova „prohlášení za mrtvou“ nahrazují slovy „ , k
   němuž byla prohlášena za mrtvou,“.

   3. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Oprávněným  osobám  podle  odstavce  3 se vypořádání podle tohoto
   zákona  poskytne  i  v  případě,  že  oprávněná  osoba podle odstavce 1
   nesplňuje  podmínky  státního  občanství  podle  odstavce  1  písm. a),
   protože zemřela v období od 29. září 1938 do 29. června 1945, nebo byla
   prohlášena  za  mrtvou  v  důsledku  rasové persekuce, nebo zapojení do
   odbojové  činnosti,  a den úmrtí byl stanoven v období od 29. září 1938
   do  29.  června  1945,  pokud ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvou je
   takovou  osobu  možné  považovat  za československého státního občana a
   tato osoba by splnila podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c).“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   4.  V  §  4  se  na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Stát je
   účastníkem správního řízení podle tohoto zákona.“.

   5. V § 5 odst. 1 se slovo „2012“ nahrazuje slovem „2013“.

   6.  V  §  6  se  v poslední větě odstavce 1 slova „k pozbytí nebo“ a „a
   pozbytí“ zrušují.

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1. Řízení o žádostech podle zákona č. 212/2009 Sb., zahájená přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  včetně soudního přezkumu rozhodnutí
   vydaných  v  těchto  řízeních,  o  nichž nebylo ke dni účinnosti tohoto
   zákona  pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle zákona č. 212/2009 Sb.,
   ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Nárok  podle  zákona,  kterým  se zmírňují majetkové křivdy občanům
   České   republiky   za  nemovitý  majetek,  který  zanechali  na  území
   Podkarpatské  Rusi  v  souvislosti  s  jejím smluvním postoupením Svazu
   sovětských  socialistických  republik, ve znění čl. I tohoto zákona, je
   nutné uplatnit písemnou žádostí u Ministerstva vnitra nejpozději do 31.
   prosince 2013, jinak nárok zaniká.

   Čl. III

   Zrušuje se:

   1.   Zákon  č.  42/1958  Sb.,  o  úpravě  některých  nároků  a  závazků
   souvisejících   se   sjednocením  Zakarpatské  Ukrajiny  s  Ukrajinskou
   sovětskou socialistickou republikou.

   2.  Vyhláška  Ministerstva  financí  č.  43/1959  Ú. l., o přihlášení k
   náhradě  za  majetky  zanechané na Zakarpatské Ukrajině podle zákona č.
   42/1958 Sb.

   3.  Vyhláška  Ministerstva  financí  č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním
   vypořádání   některých  nároků  zákona  č.  42/1958  Sb.,  týkající  se
   Zakarpatské Ukrajiny.

   Čl. IV

   Účinnost

   Tento   zákon   nabývá   účinnosti   prvním  dnem  kalendářního  měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.