Nové předpisy

Vyhláška č. 124/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

  124/2012 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 30. března 2012,

  kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a
  služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č.
  127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
  souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
  zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 29 odst.
  4 zákona o elektronických komunikacích:

  Čl. I

  Vyhláška  č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb
  elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky
  č. 267/2009 Sb. a vyhlášky č. 53/2011 Sb., se mění takto:

  1. V § 2 písmeno g) zní:

  „g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené
  právním předpisem Evropské unie.“.

  2. V § 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slova
  „prostřednictvím internetového protokolu“ zrušují.

  3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod
  čarou č. 1 zní:

  㤠4a

  Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání

  Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání^1) slouží pro
  celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní
  přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4
  odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání
  je uveden v příloze č. 1.

  1) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.“.

  4. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

  „(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s
  délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s
  přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10 000 čísel a jejich
  násobcích.“.

  5. V § 25 se slova „znaky "*" ("hvězdička") a "#" ("dvojitý křížek"),“
  nahrazují slovy „znaky "*" ("hvězdička") nebo "#" ("dvojitý křížek"),“
  a slova „s jiným obdobným znakem vyjadřujícím např. konec volby,“ se
  zrušují.

  6. V § 27a odst. 5 se slova „Nepřenositelná jsou“ nahrazují slovy
  „Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích
  se nevztahuje na“.

  7. V § 27a odst. 5 písm. e) se slova „9890 až 9899“ nahrazují slovy
  „98900 až 98999“.

  8. V § 27 odst. 5 písm. f) se slova „9500 až 9599“ nahrazují slovy
  „95000 až 95999“.

  9. V příloze č. 1 se za bod 1. vkládá nový bod 1a., který zní:

"1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání

+--------------------------------------------------------+
| 800          Globální telefonní číslo    |
+--------------------------------------------------------+
|       |         8 číslic         |
|       |<---------------------------------------->|
| Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání  |
|<------------------------------------------------------>|".

  10. V Příloze č. 1 bod 4.1. zní:

  "4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11

-----------------------------------------------------
110 až 111     Rezerva
-----------------------------------------------------
112        Jednotné evropské číslo
          tísňového volání
-----------------------------------------------------
113 až 115     Rezerva
-----------------------------------------------------
116000 až 116111  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
116112       Rezerva            1)
-----------------------------------------------------
116113 až 116999  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
117        Rezerva
-----------------------------------------------------
1180 až 1189    Informace o národních a
          mezinárodních telefonních
          číslech účastníků a další
          související informace
-----------------------------------------------------
119        Rezerva
-----------------------------------------------------

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného
  rozsahu „116" pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.".

  11. V Příloze č. 1 bod 5, bod 6 a bod 7 znějí:
"5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)

--------------------------------------------------------------
Kódy TC               Číslovací oblast
--------------------------------------------------------------
21), 311), 321)           Hlavní město Praha,
                  Středočeský kraj

35                  Karlovarský kraj

37                  Plzeňský kraj

38,39                Jihočeský kraj

41,47                 Ústecký kraj

46                  Pardubický kraj

48                  Liberecký kraj

49                 Královéhradecký kraj

51, 53, 54             Jihomoravský kraj

55, 59               Moravskoslezský kraj

56                  Kraj Vysočina

57                  Zlínský kraj

58                  Olomoucký kraj
--------------------------------------------------------------
01 až 09, 20, 30, 33, 34, 36,      Rezerva
40, 42, 43, 44, 45, 50, 52
--------------------------------------------------------------

1) Krajskou příslušnost telefonního čísla určuje geografická poloha
  koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě.
6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací

---------------------------------------------------------------------------------------------
Přístupové Síť                        Poznámky
kódy k   elektronických          Číslice
síti    komunikací            následující
(DNe)                    po přístupovém
                       kódu
                       A  B  C  D
---------------------------------------------------------------------------------------------
600     Rezerva pro veřejné mobilní sítě
---------------------------------------------------------------------------------------------
601 až 608 Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
                               veřejně dostupné telefonní
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
609,    Rezerva pro veřejné mobilní sítě
620 až 699
---------------------------------------------------------------------------------------------
61     Rezerva pro veřejné komunikační
      sítě určené pro přístup ke
      konvergovaným službám
---------------------------------------------------------------------------------------------
700     Veřejná síť univerzálních
      osobních telekomunikací (UPT)
      podle doporučení ITU-T E.168,
      ITU-T F.851 a ITU-T F.852
---------------------------------------------------------------------------------------------
702 až 705 Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
                               veřejně dostupné telefonní
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
706 až 719 Rezerva pro veřejné mobilní sítě
---------------------------------------------------------------------------------------------
72, 73   Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
                               veřejně dostupné telefonní
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
74 až 76  Rezerva pro veřejné mobilní
      telefonní sítě
---------------------------------------------------------------------------------------------
77     Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
                               veřejně dostupné telefonní
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
78     Rezerva pro veřejné mobilní sítě
---------------------------------------------------------------------------------------------
7900 až   Veřejná mobilní telefonní síť           Nelze použít pro poskytování
7999                             veřejně dostupné telefonní
                               služby v pevném místě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
910     Veřejné komunikační sítě pro           Pro poskytování veřejně
      přenos hlasu                   dostupné telefonní služby je
                               možné využít nomadicitu
                               koncového bodu sítě.
---------------------------------------------------------------------------------------------
911 až 919 Rezerva pro veřejné komunikační
      sítě určené pro přenos hlasu
---------------------------------------------------------------------------------------------
971     Přístup k síti Internet
      prostřednictvím poskytovatele
      přístupu ke službě
---------------------------------------------------------------------------------------------
976     Přístup k veřejné datové     +  +      Kombinace číslic A, B určuje
      síti a k síti Internet              výši ceny volání za
      s vyjádřenou cenou                minutu v Kč vč. DPH.
      prostřednictvím poskytovatele           Pokud A=0, pak B se nerovná 0.
      přístupu ke službě.
---------------------------------------------------------------------------------------------

7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací

---------------------------------------------------------------------------------------------
Přístupové Služba              Číslice     Poznámky
kódy    elektronických          následující po
ke službě  komunikací            přístupovém
(SAC)                    kódu
                       A  B  C  D
---------------------------------------------------------------------------------------------
800     Přístup ke službám na účet    +  +
      volaného podle normy ETS
      300 208 a doporučení
      ITU-T E.152
---------------------------------------------------------------------------------------------
800     Přístup ke službám přímého    +  +  +  +  A=0, B=0
      volání ze zahraničí do              Kombinace číslic C, D určuje
      vlastní země (Home Country            poskytovatele přístupu ke
      Direct) podle doporučení             službě
      ITU-T E.153
---------------------------------------------------------------------------------------------
801 až 809 Rezerva pro přístup ke
      službám se sdílenými náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------
810 až 819 Přístup ke službám se
      sdílenými náklady podle normy
      ETS 300 710 a doporučení
      ITU-T E.154
---------------------------------------------------------------------------------------------
820 až 829 Přístup ke službám virtuálních
      volacích karet podle normy
      ETS 300 711 a doporučení
      ITU-T E.116 a ITU-T E.118
---------------------------------------------------------------------------------------------
830 až 839 Přístup ke službám se
      sdílenými náklady podle
      normy ETS 300 710 a
      doporučení ITU-T E.154
---------------------------------------------------------------------------------------------
840 až 842, Přístup ke službám čísla
847 až 849 univerzálního přístupového
      podle normy ETS 300 710
      a doporučení ITU-T E.154
---------------------------------------------------------------------------------------------
843 až 846 Přístup ke službám se
      sdílenými náklady podle
      normy ETS 300 710 a
      doporučení ITU-T E.154
---------------------------------------------------------------------------------------------
850 až 899 Rezerva pro přístup ke
      službám se sdílenými náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------
900     Přístup ke službám        +  +      Pokud číslice A=0, pak
      s vyjádřenou cenou                číslice B se nerovná 0.
      -hlasové služby - zejména             Kombinace číslic A, B
      obchodní, odborné, inzertní            určuje výši ceny volání
      a soutěžní služby podle              v Kč za minutu, vč. DPH.
      normy ETS 300 712 a
      doporučení ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------
901 až 904 Rezerva pro přístup ke
      službám s vyjádřenou cenou
      zejména obchodní, odborné,
      inzertní a soutěžní služby
---------------------------------------------------------------------------------------------
905     Přístup ke službám s       +  +       Číslice A se nerovná 0
      vyjádřenou cenou -hlasové             Desetinásobek kombinace
      služby -jednorázová cena              číslic A, B určuje výši ceny
      za spojení podle normy               za jedno volání v Kč, vč. DPH
      ETS 300 712 a doporučení
      ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------
906     Přístup ke službám s       +  +       Pokud číslice A=0, pak
      vyjádřenou cenou -hlasové             číslice B se nerovná 0.
      služby - zejména obchodní,             Kombinace číslicA, B
      odborné, inzertní a soutěžní            určuje výši cenyvolání
      služby podle normy ETS 300 712           v Kč za minutu, vč. DPH.
      a doporučení ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------
907     Rezerva pro přístup ke
      službám s vyjádřenou cenou
      zejména obchodní, odborné,
      inzertní a soutěžní služby
---------------------------------------------------------------------------------------------
908     Přístup ke službám s       +  +       Kombinace číslicA, B
      vyjádřenou cenou - hlasové             určuje výši cenyza jedno
      služby - jednorázová cena             volání v Kč, vč.DPH.
      za spojení podle normy
      ETS 300 712 a doporučení
      ITU-T E.155
---------------------------------------------------------------------------------------------
909     Přístup ke službám s           +  +       Pokud číslice A=0, pak
      vyjádřenou cenou - hlasové             číslice B se nerovná 0.
      služby - zábavné služby pro            Kombinace číslicA, B určuje
      dospělé podle normy ETS 300 712          výši ceny volánív Kč
      a doporučení ITU-T E.155              za minutu, vč. DPH.
---------------------------------------------------------------------------------------------
92     Rezerva pro přístup ke
      službám s vyjádřenou cenou
---------------------------------------------------------------------------------------------
940 až 949 Rezerva pro přístup
      ke službám s vyjádřenou cenou
---------------------------------------------------------------------------------------------".

  12. V Příloze č. 1 bod 9. zní:
9. Přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím

---------------------------------------------------------------------------------------------
Přístupové kódy  Druh neveřejných sítí              Poznámka
---------------------------------------------------------------------------------------------
95000 až 95999   Přístup k neveřejným         Délka telefonního číslaje 9 číslic.
          komunikačním sítím
---------------------------------------------------------------------------------------------
972 až 974     Přístup k neveřejným         Délka telefonního číslaje 9 číslic.
          komunikačním sítím
---------------------------------------------------------------------------------------------
975        Rezerva přístupu k neveřejným
          komunikačním sítím
---------------------------------------------------------------------------------------------
980        Přístup k virtuální         Délka telefonního číslaje 9 až
          neveřejné komunikační síti (VPN)   12 číslic.
---------------------------------------------------------------------------------------------
981 až 982     Rezerva pro přístup k virtuální
          neveřejné komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------
983        Přístup k virtuální neveřejné    Délka telefonního číslaje 7 číslic.
          komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------
984 až 988     Rezerva pro přístup k virtuální
          neveřejné komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------
98900 až 98999   Přístup k virtuální neveřejné    Délka telefonního číslaje 9 číslic.
          komunikační síti (VPN)
---------------------------------------------------------------------------------------------
990 až 999     Rezerva
---------------------------------------------------------------------------------------------
".

  13. V Příloze č. 1 bod 11. zní:
"11. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě


+-----------+-----------+--------------------------------+
|  MCC  |  MNC  |       MSIN       |
+-----------+-----------+--------------------------------+
|  230  | 2 číslice |      10 číslic      |
|<--------->|<--------->|<------------------------------>|
|            15 číslic            |
|<------------------------------------------------------>|
|             IMSI             |
|<------------------------------------------------------>|

kde je:

MCC - mezinárodní kód mobilní telefonní sítě,
MNC - kód mobilní telefonní sítě,
MSIN - identifikační číslo účastníka mobilní telefonní sítě,
IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě.".

  Čl. II

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2012.

  Ministr:

  MUDr. Kuba v. r.