Nové předpisy

Zákon č. 121/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

  121/2012 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 15. března 2012,

  kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové
  křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na
  území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
  Svazu sovětských socialistických republik
  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  Čl. I

  Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
  České  republiky  za nemovitý majetek, který zanechali na území
  Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu
  sovětských socialistických republik, se mění takto:

  1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

  „c) zanechala v období od 29. září 1938 na Podkarpatské Rusi svůj
  nemovitý majetek a pozbyla jej do 23. května 1945^6), nebo zanechala,
  anebo pozbyla svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v
  souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských
  socialistických republik (dále jen „nemovitost“) a je schopna tyto
  skutečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.“.

  2. V § 3 odst. 3 se slova „prohlášení za mrtvou“ nahrazují slovy „ , k
  němuž byla prohlášena za mrtvou,“.

  3. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

  „(4) Oprávněným osobám podle odstavce 3 se vypořádání podle tohoto
  zákona poskytne i v případě, že oprávněná osoba podle odstavce 1
  nesplňuje podmínky státního občanství podle odstavce 1 písm. a),
  protože zemřela v období od 29. září 1938 do 29. června 1945, nebo byla
  prohlášena za mrtvou v důsledku rasové persekuce, nebo zapojení do
  odbojové činnosti, a den úmrtí byl stanoven v období od 29. září 1938
  do 29. června 1945, pokud ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvou je
  takovou osobu možné považovat za československého státního občana a
  tato osoba by splnila podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c).“.

  Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

  4. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Stát je
  účastníkem správního řízení podle tohoto zákona.“.

  5. V § 5 odst. 1 se slovo „2012“ nahrazuje slovem „2013“.

  6. V § 6 se v poslední větě odstavce 1 slova „k pozbytí nebo“ a „a
  pozbytí“ zrušují.

  Čl. II

  Přechodná ustanovení

  1. Řízení o žádostech podle zákona č. 212/2009 Sb., zahájená přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně soudního přezkumu rozhodnutí
  vydaných v těchto řízeních, o nichž nebylo ke dni účinnosti tohoto
  zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle zákona č. 212/2009 Sb.,
  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Nárok podle zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
  České  republiky  za nemovitý majetek, který zanechali na území
  Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu
  sovětských socialistických republik, ve znění čl. I tohoto zákona, je
  nutné uplatnit písemnou žádostí u Ministerstva vnitra nejpozději do 31.
  prosince 2013, jinak nárok zaniká.

  Čl. III

  Zrušuje se:

  1.  Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků
  souvisejících  se  sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou
  sovětskou socialistickou republikou.

  2. Vyhláška Ministerstva financí č. 43/1959 Ú. l., o přihlášení k
  náhradě za majetky zanechané na Zakarpatské Ukrajině podle zákona č.
  42/1958 Sb.

  3. Vyhláška Ministerstva financí č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním
  vypořádání  některých nároků zákona č. 42/1958 Sb., týkající se
  Zakarpatské Ukrajiny.

  Čl. IV

  Účinnost

  Tento  zákon  nabývá  účinnosti  prvním dnem kalendářního měsíce
  následujícího po dni jeho vyhlášení.

  Němcová v. r.

  Klaus v. r.

  Nečas v. r.