Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru


HLAVA III

  ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

  § 40

  Obecné ustanovení

  (1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se
  zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru
  se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst.
  3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

  (2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v
  pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v
  tomto zákoně.

  (3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

  Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

  § 41

  Převedení na jinou práci

  (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

  a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle
  lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek
  přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

  b)  nesmí-li  podle  lékařského  posudku  vydaného poskytovatelem
  pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu,
  který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
  pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto
  nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
  orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice^19),

  c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo
  zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou
  nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského
  posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

  d)  jestliže  to  je  nutné  podle  lékařského posudku vydaného
  poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
  orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických
  osob před infekčním onemocněním,

  e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo
  správního  úřadu,  jiného  státního  orgánu nebo orgánu územního
  samosprávného celku,

  f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku
  vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým
  pro noční práci,

  g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí,
  nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která
  pracuje v noci.

  (2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,

  a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),

  b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z
  úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v
  přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na
  dobu do pravomocného skončení trestního řízení,

  c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními
  právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě
  nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

  (3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2
  převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel
  převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v
  pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

  (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu
  nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je
  třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné
  hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na
  nezbytně nutnou dobu.

  (5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení
  práce  způsobené  nepříznivými  povětrnostními  vlivy,  může  ho
  zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní
  smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.

  (6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je
  zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho
  vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i
  k jeho kvalifikaci.

  (7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod
  převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat;
  dochází-li  převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je
  zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na
  jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci
  2 písm. c) a v odstavci 4.

  § 42

  Pracovní cesta

  (1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance
  zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.
  Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na
  pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní
  cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na
  pracovní cestu vyslal.

  (2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění
  svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může
  pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby
  zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval,
  řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S
  pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí 
  zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem 
vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.
  § 43

  Přeložení

  (1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo
  sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci
  zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

  (2)  Pracovní  úkoly  přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci
  organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný
  vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště
  byl zaměstnanec přeložen.

  § 43a

  Dočasné přidělení

  (1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí
  zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6
  měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

  (2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být
  poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly
  vynaloženy podle odstavce 5.

  (3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou
  osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li
  fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy
  dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou
  se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné
  pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není
  dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

  (4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému
  zaměstnavateli  ukládá  zaměstnanci  jménem  zaměstnavatele, který
  zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a
  kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří
  příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při
  práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento
    zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

  (5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat,
  popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně
  přidělil.

  (6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně
  přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by
  byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je
  zaměstnanec dočasně přidělen.

  (7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na
  kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení
  dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o
  dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s
  patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď
  doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení
  nebo výpověď této dohody musí být písemná.

  (8)  Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní
  zaměstnávání.

  (9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování
  nebo zvyšování kvalifikace^110).

  Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

  § 44

  Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci
  nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li
  doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen
  zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na
  změně pracovní smlouvy.

  § 45

  Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště,
  popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení
  poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal
  dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel
  je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti.
  Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro
  zaměstnance vhodné.

  § 46

  Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá
  pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může
  jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací.
  Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21
  pracovních dnů v kalendářním roce.

  § 47

  Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti
  pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní
  doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského
  cvičení  nebo  zaměstnankyně  po skončení mateřské dovolené nebo
  zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou
  je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo
  nastoupí-li  do  práce  zaměstnanec po skončení dočasné pracovní
  neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na
  jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní
  práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel
  podle pracovní smlouvy.