Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část dvanáctá - Změna zákona o krajích


ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o krajích
Čl. XXI

V § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.


Čl. XXII
Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.