Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část devátá - Změna zákona o důchodovém pojištění

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XV

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákonač. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášenéhopod č. 135/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „činná“ vkládají slova „ , která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“.

2. V § 9 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pokud byla osoba samostatně výdělečně činná účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po část kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.“.

3. V § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.

4. V § 16 odst. 6 se slova „po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ zrušují.

5. V § 16 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první.“.

6. V § 25 odst. 1 větě první se slova „plné nebo částečné“ zrušují.

7. V § 36 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 2“ vkládají slova „až 4“.

8. V § 65 odst. 1 se ve větě první za slova „snížené odměny“ vkládají slova „anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu“ a ve větě druhé se za slova „nemocenské nevyplácí“ vkládají slova „osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí“.

9. V § 67a větě druhé se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

10. V příloze se v řádku Rok narození 1946 ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slova „54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.


Čl. XVI
Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů uvedené v § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zachováno.