Nové předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - § 1 - § 3 Základní ustanove

ČÁST PRVNÍ
 Základní ustanovení


 § 1

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje
 a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"),
 b) rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče,
 c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.


 § 2

 Osobní rozsah zdravotního pojištění

 (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
 a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
 b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

 (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu 1a), zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. 1b)

(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu 1a).

 (4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

 (5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).

 ------------------------------------------------------------------
1a) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


 § 3

 Vznik a zánik zdravotního pojištění

 (1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:
 a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
 b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
 c) získání trvalého pobytu na území České republiky.

 (2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:
 a) úmrtím pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
 b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
 c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.