Nové předpisy

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - přílohy

Příloha č. 1
 Stanovení příslušnosti zaměstnavatelů
 k pojišťovně podle sídla (trvalého bydliště)
 (ve smyslu § 1 vyhlášky)


zrušena ------------------------------------------------------------------

 Příloha č. 2
 Sazby pojistného podle převažující činnosti
 vykonávané zaměstnavatelem

    OKEČ-kód   Ekonomická činnost (OKEČ-název)          Z vyměřovacího
                                                        základu v ‰.
    ------------------------------------------------------------------
    10.1       Dobývání černého uhlí včetně výroby           50,4
               černouhelných briket
    12         Dobývání a úprava uranových a
               thoriových rud
    13         Dobývání rud
    ------------------------------------------------------------------
    15.1       Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)     9,8
    15.2       Zpracování ryb a rybích výrobků
               (vč. konzervování)
    15.4       Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
    20.1       Výroba pilařská a impregnace dřeva
    24.11      Výroba technických plynů
    26.11      Výroba plochého skla
    26.7       Zpracování přírodního kamene
    27.5       Odlévání kovů (slévárenství)
    37.1       Zpracování kovového odpadu a šrotu
    45         Stavebnictví
    75.25      Protipožární ochrana a ostatní
               záchranné práce
    ------------------------------------------------------------------
    02         Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby      8,4
    10.2       Dobývání hnědého uhlí včetně výroby
               hnědouhelných briket
    11         Dobývání ropy a zemního plynu a
               související služby
    14.1       Dobývání a úprava kameniva
    15.5       Úprava a zpracování mléka
    15.83      Výroba cukru
    15.9       Výroba nápojů
    17.14      Úprava a spřádání lnářských vláken
    17.25.4    Tkaní jutařských tkanin
    17.53      Výroba netkaných textilií a výrobků
               z nich (kromě oděvů)
    20.2       Výroba dýh, překližkových výrobků a
               aglomerovaných dřevařských výrobků
    20.3       Výroba stavebně truhlářská a tesařská
    20.4       Výroba dřevěných obalů
    21.1       Výroba vlákniny, papíru a lepenky
    24.3       Výroba nátěrových hmot, laků a podobných
               ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů
    24.64      Výroba chemických výrobků pro fotografické účely
    24.7       Výroba chemických vláken
    24.11      Výroba pryžových pneumatik
    24.12      Protektorování a opravy pryžových pneumatik
    26.13      Výroba dutého skla
    26.26      Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
    26.3       Výroba keramických obkládaček a dlaždic
    26.5       Výroba cementu, vápna a sádry
    26.6       Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry
    26.81      Výroba brusiv
    27.1-27.4  Výroba kovů (kromě slévárenství)
    28         Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
               výrobků kromě výroby strojů a nářadí
    29         Výroba strojů a přístrojů
    31.3       Výroba kabelů a vodičů
    35.1       Stavba lodí a člunů (vč. oprav)
    36.1       Výroba nábytku
    37.2       Zpracování nekovového starého materiálu
               a zbytkového materiálu
    60.2       Pozemní doprava (mimo potrubní a
               železniční) vč. MHD
    85.2       Veterinární činnosti
    90         Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod
    ------------------------------------------------------------------
    01         Zemědělství                                        7
    ------------------------------------------------------------------
    16         Zpracování tabáku                                  4,2
    17.23      Tkaní česaných vlnařských tkanin
    17.24      Tkaní hedvábnických tkanin
    17.25.3    Tkaní lnářských tkanin
    17.25.5    Tkaní vigoňových tkanin
    17.4       Výroba konfekčního textilního zboží
               (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.
    17.52.1    Výroba provaznická
    17.54.1    Výroba stuh a prýmků
    17.54.2    Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
    17.6       Výroba pletených materiálů
    17.7       Výroba pleteného zboží
    18         Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
    19         Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského
               a sedlářského zboží a obuvi
    26.21      Výroba keramických a porcelánových výrobků
               pro domácnost a ozdobných předmětů
    26.22      Výroba keramických výrobků pro
               sanitární účely
    30.02      Výroba počítačů aj . přístrojů a zařízení
               na zpracování dat
    32         Výroba rádiových, televizních a spojovacích
               zařízení a přístrojů
    33         Výroba zdravotnických, přesných a optických
               přístrojů a hodin
    35.3       Výroba letadel a kosmických lodí
    36.2       Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
    41         Výroba a rozvod vody
    55         Pohostinství a ubytování
    60.3       Potrubní doprava
    61.11      Námořní doprava
    62         Letecká doprava
    63.3       Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost
    64.2       Telekomunikace
    70         Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup,
               prodej, pronájem, správa, realitní agentury)
    73.1       Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
               a technických věd
    74.1       Právní, daňové a podnikatelské poradenství;
               Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a
               veřejného mínění; Správa cenných papírů
    74.2       Architektonické a inženýrské poradenství
               a podobné technické služby
    75         Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální
               pojištění (kromě
               protipožární ochrany
    75.25      a ostatních záchranářských prací)
    80         Školství
    85.1       Zdravotnictví
    85.3       Sociální činnosti
    91         Činnosti organizací společenských
    92.2       Provoz rozhlasu a televize
    ------------------------------------------------------------------
    22.1       Vydavatelské činnosti                              2,8
    65         Peněžnictví
    66         Pojišťovnictví kromě povinného
               sociálního zabezpečení
    67         Činnosti související s úvěry
               a pojišťovnictvím
    72         Zpracování dat a související činnosti
               (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)
    73.2       Výzkum a vývoj v oblasti humanitních,
               společenských věd a nauk o literatuře
    74.4       Reklamní činnosti
    74.81      Fotografické služby
    92.1       Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa
    92.5       Činnosti knihoven, veřejných archivů
               muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě
    92.53)     činnosti botanických a zoologických
               zahrad a přírodních rezervací)
    93.02      Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla
               (manikura, pedikura, kosmetické úkony)
    ------------------------------------------------------------------
               Činnosti nezařazené do jiných sazbových          10,5
               skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní
               ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména
               pracuje s výbušninami, radioaktivními
               látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy,
               činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách
    ------------------------------------------------------------------
               Ostatní ekonomické činnosti                        5,6
    ------------------------------------------------------------------


Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

 Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zpracované Českým statistickým úřadem.


------------------------------------------------------------------

 Čl. II
vyhlášky č. 487/2001 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů  

Přechodné ustanovení


Pokud bylo na pojistném za 1. čtvrtletí  roku 2002 zaplaceno přede dnem 1. ledna 2002 méně, než je stanoveno touto vyhláškou, zaměstnavatel pojistné doplatí do 31. ledna 2002 do výše stanovené v čl. I (§ 1 odst. 4, § 16, příloha č. 2); bylo-li toto pojistné zaplaceno v částce vyšší, než je výše pojistného za 1. čtvrtletí roku 2002 stanovená podle čl. I (§ 1 odst. 4, § 16, příloha č. 2), pojišťovna zaměstnavateli přeplatek bez zbytečného odkladu vrátí.