Nové předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - § 92 Reprezentace vysokých škol

ČÁST DESÁTÁ
Reprezentace vysokých škol


§ 92

 (1) Reprezentaci vysokých škol tvoří
a)  orgán složený z členů akademických obcí vysokých škol delegovaných jejich zastupitelskými akademickými orgány,
b)  orgán složený z představitelů vysokých škol.

(2) Podrobnější postup vytvoření těchto orgánů a pravidla jejich jednání stanoví jejich statuty.

 (3) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají.

 (4) Reprezentace vysokých škol předkládá ministrovi doporučení na složení Akreditační komise.