Nové předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - § 22 Součásti veřejné vysoké školy

HLAVA II
Součásti veřejné vysoké školy


§ 22

 Členění veřejné vysoké školy

 (1) Veřejná vysoká škola se může členit na tyto součásti:
a)  fakulty,
b)  vysokoškolské ústavy,
c)  jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb,
d)  účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy.

(2) Vnitřní předpisy součástí musí být v souladu s vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.