Nové předpisy

Zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

30/2011 Sb.
 ZÁKON
 ze dne 26. ledna 2011,
 kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony


 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


 ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu


 Čl. I

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:


 1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo "tohoto" zrušuje.


 2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.".


 3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
 "d) společný zmocněnec, nebo
 e) společný zástupce.".


 4. V § 27 odst. 2 se slova " , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem" zrušují.


 5. V § 28 odstavec 4 zní:

 "(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.".


 6. V § 29 odst. 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".


 7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.


 8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova "datová zpráva" vkládají slova "adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně".


 9. V § 36 odst. 3 se slova "před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti" nahrazují slovy "do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel".


 10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině".


 11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.".


 12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce" nahrazují slovem "Správce".


 13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.


 14. V § 115 odst. 3 se slova "a nelze ji prodloužit" zrušují.


 15. V § 136 odst. 1 se za slovo "činí" vkládá slovo "nejméně".


 16. V § 136 odst. 2 se za slova "podává se daňové přiznání" vkládají slova "podle odstavce 1".


 17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "nedoplatků" nahrazuje slovy "splatných daňových pohledávek".


 18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a splatná daň".


 19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "nedoplatků" nahrazuje slovy "splatných daňových pohledávek".


 20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova "vzniklé v důsledku" nahrazují slovy "a splatná daň z".


 21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova "vzniklé v důsledku" nahrazují slovem "z".


 22. V § 152 odst. 4 se slova "předchozích odstavců" nahrazují slovy "odstavců 1 až 3" a slovo "nedoplatky" se nahrazuje slovy "splatné daňové pohledávky".


 23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.


 24. V § 166 odst. 5 se slova "nebo podle zákona upravujícího platební styk" zrušují.


 25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady".


 26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.".


 27. V § 244 odst. 6 se za slova "řádné daňové tvrzení" vkládají slova "ve lhůtě".


 28. V § 265 bodu 2 se číslo "225" nahrazuje číslem "255".


 ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech


 Čl. II

 Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:


 1. V § 10 odst. 4 se za slova "vedoucí zaměstnanci" vkládají slova " , jakož i ostatní zaměstnanci,".


 2. V příloze č. 2 bodě II. se za slova "v Říčanech," vkládají slova "v Dobříši,".


 ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích


 Čl. III

 V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo hromadným předpisným seznamem".


 ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí


 Čl. IV

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:


 1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje.


 2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova "a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem" zrušují.


 3. § 13b včetně nadpisu zní:

"§ 13b

Stanovení daně

 (1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

 (2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

 (3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.".


 4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo "srpna" nahrazuje slovem "října".


 ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí


 Čl. V

 V § 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 8 zrušuje.


 ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani silniční


 Čl. VI

 V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 4 zrušuje.


 ČÁST SEDMÁ
Změna rozpočtových pravidel


 Čl. VII

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:


 1. V § 44a odst. 9 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální finanční ředitelství".


 2. V § 44a odst. 10 se slovo "Ministerstvu" nahrazuje slovy "Generálnímu finančnímu ředitelství".


 3. V § 75b větě první se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Generální finanční ředitelství".


 Čl. VIII

 Přechodná ustanovení

 1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.

 2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové  kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.


 ČÁST OSMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


 Čl. IX

 V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za slova "celních orgánů" vkládají slova "a pro účely územních finančních orgánů".


 ČÁST DEVÁTÁ
Změna služebního zákona


 Čl. X

 V § 13 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se za slova "ve finančních úřadech" vkládají slova " , ve finančních ředitelstvích".


 ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích


 Čl. XI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:


 1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova "o prodloužení lhůty," zrušují.


 2. V položce 1 bod 2 zní:

"2. Vydání potvrzení
    a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního
       daňového účtu                                   Kč      100 
    b) o daňovém domicilu                              Kč      100".


 3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.


 4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4 zrušuje.


 ČÁST JEDENÁCTÁ
Účinnost


 Čl. XII

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.  

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.