Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Příloha č. 3 - Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Příloha č. 3
 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob


 Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, je v návaznosti na zvláštní právní předpisy 20) postup pro účely tohoto zákona tento:
 1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
 2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou závazku hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y).

------------------------------------------------------------------
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


 ------------------------------------------------------------------

 <viz doplnění zákonem č. 157/1993 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu>


 ------------------------------------------------------------------

 <viz doplnění zákonem č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.>


 ------------------------------------------------------------------