Nové předpisy

Vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

135

VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2012
o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby


        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst.  5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 64 odst.  13 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1

Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby

        Vyúčtování ceny podle druhu služby (dále jen „vyúčtování“), které předloží podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“) účastníkovi, obsahuje náležitosti
a)   telefonní číslo, pokud bylo pro daný druh služby přiděleno,
b)   označení sjednaného cenového plánu,
c)   vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d)   údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,
e)   rozpis jednotlivých druhů poskytnutých služeb elektronických komunikací podle jednotlivých položek platného ceníku s těmito údaji
1.   slovní označení druhu poskytnuté služby,
2.   počet specifikovaných měrných jednotek,
3.   počet uskutečněných spojení v případě služby, u níž je měrnou jednotkou čas,
4.   cena celkem za poskytnutý druh služby v korunách českých,
5.   sazba daně z přidané hodnoty,
f)    počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny,
g)   zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,
h)   celkovou částku k úhradě v korunách českých, tak, že se uvede celková částka bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a celková částka s daní z přidané hodnoty,
i)    datum splatnosti vyúčtované částky,
j)    informace o způsobu uplatnění reklamace včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

§ 2

        (1)  Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
        (2)  Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné přípojce nebo účastnické stanici, musí obsahovat rozpis položek podle § 1 písm.  a) až f) ke každé z těchto přípojek nebo účastnických stanic. Obdobně se postupuje, je-li u jedné přípojky nebo účastnické stanice využíváno více telefonních čísel.

§ 3
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

Předseda Rady:
PhDr. Dvořák, CSc., v. r.