Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 46 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

§ 46
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
(1) Český statistický úřad vyhotoví zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce a po podepsání ho předá registračnímu úřadu.
(2) V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva obce se uvede
a) počet volebních okrsků v obci, počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování, a okrskové volební komise, které nepředaly výsledky hlasování,
b) počet volebních obvodů, pokud byly vytvořeny,
c) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů,
d) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
e) počet odevzdaných úředních obálek,
f) celkový počet platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu,
g) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,
h) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce, a na kandidátní listině které volební strany byli uvedeni,
i) jména a příjmení náhradníků jednotlivých volebních stran podle § 45 odst. 5.
(3) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce podepíše
a) zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu,
b) zaměstnanec Českého statistického úřadu.