Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 10 Krajský úřad

§ 10
Krajský úřad
(1) Krajský úřad
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,
b) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, s výjimkou městských částí a městských obvodů,
g) ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, v jejímž obecním úřadu jsou zřízeny alespoň 2 odbory s výjimkou pověřených obecních úřadů, pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,18)
h) zajišťuje archivaci volební dokumentace,
i) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Činnosti podle odstavce 1 může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle § 8 odst. 2 písm. c).