Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 113 HLAVA VI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

HLAVA VI
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

§ 113
Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí
a) § 101 až 108 a 323 zákoníku práce,
b) § 2 až 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) zákonem o ochraně veřejného zdraví,
d) zákonem o specifických zdravotních službách.