Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 174-175 HLAVA V PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

HLAVA V
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

§ 174
Zjišťování a používání průměrného výdělku se řídí § 352, 353, § 354 odst. 1 až 3 a § 355 až 357 zákoníku práce.

§ 175
Plat při
a) zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby,
b) zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů,
c) služebním volnu k individuálním studijním účelům,
d) zvýšení vzdělání, nebo
e) nezákonném přeložení
se pro účely zjišťování průměrného výdělku nezahrnuje do hrubého platu zúčtovaného státnímu zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a doba, po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období.