Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 27 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o inspekci práce

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o inspekci práce
§ 27
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „a pracovních podmínek“ nahrazují slovy „ , pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině,“.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:
„h) právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině76).
76) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.“.