Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 25 Přechodné ustanovení

§ 25
Přechodné ustanovení
Fyzická nebo právnická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala službu, která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona naplňuje znaky služby péče o dítě v dětské skupině podle § 2 tohoto zákona a hodlá v této činnosti pokračovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě je rovněž povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12. Nepožádá-li ve lhůtě 12 měsíců o zápis do evidence poskytovatelů a neuzavře-li v této lhůtě pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12, nesmí po uplynutí této lhůty poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne zápisu do evidence poskytovatelů se tato fyzická nebo právnická osoba považuje za poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.