Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 29 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

§ 29
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a dále ve vnitřních prostorách, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,“.
2. V § 15 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) všech prostor, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.“.