Nové předpisy

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - § 3-13 HLAVA II POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

HLAVA II
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

§ 3
Poskytovatel
(1) Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1), (dále jen „rodič“), je-li zaměstnavatelem rodiče.
(2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je
a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,
c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,
d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
e) nadací nebo nadačním fondem,
f) vysokou školou, nebo
g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.
(3) Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.
(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a útvar, složka nebo jiná organizační část bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil České republiky, která vyplácí příslušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem nebo vojákům z povolání3) plat, popřípadě organizační složka státu nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.

§ 4
Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“).
(2) Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů.
(3) Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o zápis do evidence poskytovatelů (dále jen „žádost o zápis“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).

§ 5
Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je
a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
b) vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
c) zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině4),
d) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.
(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle podmínek uvedených v odstavci 1 též za podmínky
a) bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,
b) odborné způsobilosti pečující osoby,
c) zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách4),
d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.
(3) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o dítě.
(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.
(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách6),
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele7),
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8), nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).

§ 6
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů.
(2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.
(3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů.

§ 7
Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině
(1) V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.
(2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.
(3) Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let.

§ 8
Stravování
(1) Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin10) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné11).
(3) Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné11) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin10).

§ 9
Postup při onemocnění dítěte
Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

§ 10
Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
(1) Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „vnitřní pravidla“), ve kterých zejména uvede
a) jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, jde-li o územní samosprávný celek, adresu sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,
3. organizační složku státu, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,
b) označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině,
c) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
d) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
e) podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria podle § 6 odst. 2.
(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3) Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11
Evidence dětí v dětské skupině
(1) Poskytovatel je povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních předpisů evidenci dětí, která obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.
(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) a i) a jejich změny je povinen rodič doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(4) Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(5) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti.

§ 12
Pojištění odpovědnosti za škodu
Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.

§ 13
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen před zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít s rodičem písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině musí obsahovat tyto náležitosti:
a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
c) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
e) ujednání o postupu podle § 9,
f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.
(3) Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče.