Nové předpisy

Nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

93/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

Čl. I
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví“ nahrazují slovy „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.“.

2. V § 3 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„a) skupina 1 zahrnuje látky a směsi, jejichž definice je uvedena v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008 7) a které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle následujících tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, stanovených v částech 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008:

1. nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5,
2. hořlavé plyny kategorie 1 a 2,
3. oxidující plyny kategorie 1,
4. hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,
5. hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší
dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí,
6. hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2,
7. samovolně reagující látky a směsi typů A až F,
8. samozápalné kapaliny kategorie 1,
9. samozápalné tuhé látky kategorie 1,
10. látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 a 3,
11. oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3,
12. oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3,
13. organické peroxidy typů A až F,
14. akutní orální toxicita kategorie 1 a 2,
15. akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2,
16. akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3,
17. toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1;

skupina 1 zahrnuje rovněž látky a směsi obsažené v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou TS, která přesahuje bod vzplanutí tekutiny,

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „tekutiny“ nahrazuje slovy „látky a směsi“.

4. V § 3 odst. 3 se slova „vyšší skupinu“ nahrazují slovy „nejvyšší kategorii“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.