Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, někdy též zvaný jako zákon o EIA, prošel v roce 2015 velkou novelizací. Podívejte se na jeho aktuální a úplné znění ve znění zákona č. 39/2015 Sb. Někdy též zvaný jako zákon o EIA.


Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Úvodní ustanovení
§ 1-24 ČÁST PRVNÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

§ 1-10j HLAVA I POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 1-3  Díl 1 Úvodní ustanovení
§ 1 Předmět úpravy
§ 2 Rozsah posuzování
§ 3 Základní pojmy
§ 4-10 Díl 2 Posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 4 Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 5 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí
§ 6 Oznámení
§ 7 Zjišťovací řízení
§ 8 Dokumentace
§ 9 Posudek
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
§ 9b-9d Navazující řízení
§ 9e Náležitosti podporující podpisové listiny
§ 10 zrušen
§ 10a-10j  Díl 3 Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
§ 10a Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
§ 10b Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
§ 10c Oznámení koncepce
§ 10d Zjišťovací řízení
§ 10e Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
§ 10f Návrh koncepce
§ 10g Stanovisko k návrhu koncepce
§ 10h Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
§ 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí
§ 10j Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, pokud je koncepce zpracovávána ústředním správním úřadem
§ 11-14b HLAVA II POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 11 Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky
§ 12 Způsob mezistátního posuzování
§ 13 Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky
§ 14 Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky
§ 14a Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky
§ 14b Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky
§ 15-24 HLAVA III USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 15-19 DÍL 1 Ustanovení společná
§ 15 Předběžné projednání
§ 16 Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních
§ 17 Veřejné projednání
§ 18 Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
§ 19 Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
§ 20-23 DÍL 2 Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
§ 22 Orgány kraje
§ 23 Ostatní společná ustanovení
§ 24 DÍL 3 Ustanovení přechodná
§ 25 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
§ 26 ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
§ 27 ČÁST ČTVRTÁ zrušena
§ 28 ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST
Příloha 1
Příloha 2 Zásady pro zjišťovací řízení
Příloha 3 Náležitosti oznámení
Příloha 3a Oznámení podlimitního záměru
Příloha 4 Náležitosti dokumentace
Příloha 5 Náležitosti posudku
Příloha 6 Náležitosti stanoviska
Příloha 7 Náležitosti oznámení koncepce
Příloha 8 Kritéria pro zjišťovací řízení
Příloha 9 Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Vybraná ustanovení novel