Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Příloha 2 Zásady pro zjišťovací řízení

Příloha č. 2, zákona č. 100/2001 Sb.:

Zásady pro zjišťovací řízení
Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom následující kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

I.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na
1. velikost,
2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných),
3. využívání přírodních zdrojů,
4. produkci odpadů,
5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy,
6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií.

II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy zejména s ohledem na
1. dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,
2. relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů,
3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na
a) územní systém ekologické stability krajiny,
b) zvláště chráněná území,
c) území přírodních parků,
d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy,
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,
f) území hustě zalidněná,
g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).

III.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II. zejména s ohledem na
1. rozsah vlivů (zasažené území a populaci),
2. povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic,
3. velikost a složitost vlivů,
4. pravděpodobnost vlivů,
5. dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů.