Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Příloha 3a Zásady pro zjišťovací řízení

Příloha č. 3a, zákona č. 100/2001 Sb.:

Oznámení podlimitního záměru
------------------------------------------ --------------------------------------         
I. Údaje o oznamovateli
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon 
  oprávněného zástupce oznamovatele
------------------------------------------ --------------------------------------
II. Název záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
III. Údaje o záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)    
2. Charakter záměru, stručný popis technického   
  a technologického řešení záměru, včetně
  parametrů (např. zastavěná plocha,
  kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 

4. Výčet staveb, činností a technologii v území      
  dotčeném záměrem (realizovaných, připravovaných,
  uvažovaných)
5. Výčet nejzávažnějších environmentálních        
  charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, 
  VKP apod.)
------------------------------------------ --------------------------------------
IV. Údaje o vstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
I. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa) 
2. Odběr a spotřeba vody        
3. Surovinové zdroje          
4. Energetické zdroje         
------------------------------------------ --------------------------------------
V. Údaje o výstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Množství a druh emisí do ovzduší  
2. Množství odpadních vod, míra    
  jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů   
4. Zdroje hluku            
5. Rizika havárií           
------------------------------------------ --------------------------------------
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné
posoudit, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.


------------------------------------------ --------------------------------------

Přílohy:

Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):
------------------------------------------ --------------------------------------