Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - § 2 Rozsah posuzování

§ 2
Rozsah posuzování
Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.