Nové předpisy

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Příloha č . 2
Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

                                  Zpráva
           o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *)

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby , podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:


Adresa kontrolovaného objektu:


Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:


Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:


Termín odstranění nedostatků:


                          Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

------------------------------------------------------------------
*) Nehodící škrtněte.


------------------------------------------------------------------