Nové předpisy

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Příloha č. 3
 
Vzor revizní zprávy spalinové cesty

                         Revizní zpráva spalinové cesty

Číslo revizní zprávy:

Datum vystavení revizní zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:
Název a  sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty:


Adresa kontrolovaného objektu:


Datum provedení revize spalinové cesty:


Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize:


Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO výrobce:


Základní údaje o spotřebiči paliv:


Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:


Doklad o posouzení shody výrobku (číslo):

   Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu
                   VYHOVUJE - NEVYHOVUJE *)


Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

------------------------------------------------------------------
*) Nehodící škrtněte.


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny n a místě:


Termín odstranění nedostatků:


Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.
                          Podpis a razítko odborně způsobilé osoby


Vzor obsahu technické zprávy

                                Technická zpráva
--------------------------------------------------------------------------------

              Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č. ..... ze dne  ........

A. Projektová dokumentace - popíše se, zda provedení spalinové cesty odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny

B. Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zdaje podsklepená, typ střechy

C. Spotřebič - typ, výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), určení (pro topení a ohřev TUV, technologický spotřebič, atd.)

D. Popis kouřovodu - samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška náběhové části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce

E. Popis komínu - druh (individuální, systémový) - zdaje proveden dle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý průměr vložky a sopouchu, materiál vložky, tloušťka a typ izolace, průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec (materiál, výška, provedení)

F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty - název firmy, IČO

G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443

H. Umístění identifikačního štítku:

I. Výpočet spalinové cesty - u spotřebičů do 50 kW s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s teplotou spalin nad 120 °C může být použit diagram pro posuzování průměrů komínových vložek, jinak se v technické zprávě uvede závěr výpočtu anebo se celý výpočet k technické zprávě přiloží

J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty - pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak 100 mm uzemněna

K. Požární bezpečnost - popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání izolačního prostoru, lapač jisker

L. Bezpečnost práce - popíše se přístup k otvorům pro čištění, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí

M. Přívod spalovacího vzduchu - uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení

N. Odsávací el. ventilátory, digestoře - ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost komína, zejména obrácením komínového tahu

O. Tlaková zkouška spalinové cesty - uvede se výsledek tlakové zkoušky spalinové cesty. Tlaková zkouška spalinové cesty se provede se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.


                                      Podpis a razítko odborně způsobilé osoby