Nové předpisy

Zákoník práce 2014 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákoník práce 2014 v aktuálním znění k 14.7.2014.

Jaké změny v zákoníku práce nastaly v roce 2011 čtěte zde - změny v zákoníku práce 2011
Jaké změny v zákoníku práce nastaly v roce 2012 čtěte zde - změny v zákoníku práce 2012


Úvod           Hlavička zákona    
Část I.           Všeobecná ustanovení    
Hlava 1.     § 1 - § 5     Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů    
Hlava 2.     § 6 - § 12     Účastníci pracovněprávních vztahů    
Hlava 3.     § 13 - § 15     Základní zásady pracovněprávních vztahů    
Hlava 4.     § 16 - § 17     Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů      
Hlava 5.     § 18 - § 29     NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ  

Část II.           Pracovní poměr    
Hlava 1.     § 30 - § 32     Postup před vznikem pracovního poměru    
Hlava 2.     § 33 - § 39     Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru    
Hlava 3.     § 40 - § 47     Změny pracovního poměru    
Hlava 4.     § 48 - § 73a     Skončení pracovního poměru    

Část III.     § 74 - § 77     Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr    

Část IV.           Pracovní doba a doba odpočinku    
Hlava 1.     § 78 - § 80     Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby    
Hlava 2.     § 81 - § 87     Rozvržení pracovní doby    
Hlava 3.     § 88 - § 89     Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka    
Hlava 4.     § 90 - § 92     Doba odpočinku    
Hlava 5.     § 93 - § 93a     Práce přesčas    
Hlava 6.     § 94     Noční práce    
Hlava 7.     § 95     Pracovní pohotovost    
Hlava 8.     § 96 - § 99     Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku    
Hlava 9.     § 100     Zmocňovací ustanovení    

Část V.           Bezpečnost a ochrana zdraví při práci    
Hlava 1.     § 101 - § 102     Předcházení ohrožení života a zdraví při práci    
Hlava 2.     § 103 - § 106     Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance    
Hlava 3.     § 107 - § 108     Společná ustanovení    

Část VI.           Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu      
Hlava 1.     § 109 - § 112     Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod    
Hlava 2.     § 113 - § 121     Mzda    
Hlava 3.     § 122 - § 137     Plat    
Hlava 4.     § 138     Odměna z dohod    
Hlava 5.     § 139     Mzda nebo plat při výkonu jiné práce    
Hlava 6.     § 140     Odměna za pracovní pohotovost    
Hlava 7.     § 141 - § 144     Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost      
Hlava 8.     § 145 - § 150     Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu    

Část VII.           Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce    
Hlava 1.     § 151 - § 155     Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce      
Hlava 2.     § 156 - § 172     Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona      
Hlava 3.     § 173 - § 181     Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona      
Hlava 4.     § 182 - § 189     Společná ustanovení o cestovních náhradách    
Hlava 5.     § 190     Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce      

Část VIII.           Překážky v práci    
Hlava 1.     § 191 - § 205     Překážky v práci na straně zaměstnance    
Hlava 2.     § 206     Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance    
Hlava 3.     § 207 - § 210     Překážky v práci na straně zaměstnavatele    

Část IX.           Dovolená    
Hlava 1.     § 211     Základní ustanovení    
Hlava 2.     § 212 - § 214     Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny      
Hlava 3.     § 215     Dodatková dovolená    
Hlava 4.     § 216 - § 223     Společná ustanovení o dovolené    

Část X.           Péče o zaměstnance    
Hlava 1.     § 224 - § 226     Pracovní podmínky zaměstnanců    
Hlava 2.     § 227 - § 235     Odborný rozvoj zaměstnanců    
Hlava 3.     § 236     Stravování zaměstnanců    
Hlava 4.     § 237 - § 247     Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců    

Část XI.           Náhrada škody    
Hlava 1.     § 248 - § 249     Předcházení škodám    
Hlava 2.     § 250 - § 264     Odpovědnost zaměstnance za škodu    
Hlava 3.     § 265 - § 271     Odpovědnost zaměstnavatele za škodu    
Hlava 4.     § 272 - § 274     Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu    
Hlava 5.     § 275     Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání    

Část XII.           Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci      
Hlava 1.     § 276 - § 277     Základní ustanovení    
Hlava 2.     § 278 - § 280     Informování a projednání    
Hlava 3.     § 281 - § 285     Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 4.     § 286 - § 287     Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání      
Hlava 5.     § 288 - § 299     Přístup k nadnárodním informacím    

Část XIII.           Společná ustanovení    
Hlava 1.     § 300     Množství práce a pracovní tempo    
Hlava 2.     § 301 - § 304     Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti      
Hlava 3.     § 305 - § 306     Vnitřní předpis    
Hlava 4.     § 307     Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích    
Hlava 5.     § 307a - § 309     Agenturní zaměstnávání    
Hlava 6.     § 310 - § 311     Konkurenční doložka    
Hlava 7.     § 312 - § 315     Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek    
Hlava 8.     § 316     Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
Hlava 9.     § 317 - § 319     Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie      
Hlava 10.   § 320 - § 323     Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích      
Hlava 11.     § 324     Bezdůvodné obohacení    
Hlava 12.     § 325 - § 328     SMRT ZAMĚSTNANCE   
Hlava 13.     § 329 - § 333     Promlčení a zánik práva    
Hlava 14.     § 334 - § 337     Doručování    
Hlava 15.     § 338 - § 345     Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů      
Hlava 16.     § 346     Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Hlava 17.     § 346a - § 350a     Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů    
Hlava 18.     § 351 - § 362     Průměrný výdělek    
Hlava 19.     § 363     Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit      

Část XIV.           Přechodná a závěrečná ustanovení    
Hlava 1.     § 364 - § 394     Přechodná ustanovení    
Hlava 2.     § 395 - § 396     Závěrečná ustanovení    

Příloha           Charakteristiky platových tříd    
Poznámky           Poznámky pod čarou