Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr


ČÁST TŘETÍ

  DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

  § 74

  Obecné ustanovení

  (1)  Zaměstnavatel  má  zajišťovat  plnění svých úkolů především
  zaměstnanci v pracovním poměru.

  (2)  V  dohodách  o  pracích konaných mimo pracovní poměr není
  zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

  § 75

  Dohoda o provedení práce

  Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být
  větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává
  také  doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže
  kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o
  provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda
  uzavírá.

  § 76

  Dohoda o pracovní činnosti

  (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou
  uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce
  300 hodin.

  (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v
  rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní
  doby.

  (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
  stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou
  byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52
  týdnů.

  (4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce,
  sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

  (5) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné
  ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může
  být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní
  výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé
  smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být
  však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní
  poměr.

  § 77

  Společné ustanovení

  (1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být
  uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá
  zaměstnanci.

  (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci
  konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava
  pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

  a) převedení na jinou práci a přeložení,

  b) dočasné přidělení,

  c) odstupné,

  d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12
  hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

  e) překážky v práci na straně zaměstnance,

  f) dovolenou,

  g) skončení pracovního poměru,

  h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy,
  a

  i) cestovní náhrady.

  (3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na
  jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat,
  popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v §
  199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o
  pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198
  a § 206.

  (4) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se 
  vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité 
  zrušení těchto dohod.
  (5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může  okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti 
  nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo 
  zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o 
  provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle  věty první se vyžaduje přivolení soudu.
 (6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o 
 provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému 
 zaměstnanci.