Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

ČÁST ČTVRTÁ

  PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY

  § 78

  (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je

  a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro
  zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti
  připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,

  b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,

  c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je
  zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních
  směn odpracovat,

  d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
  vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě
  jdoucích,

  e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
  vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě
  jdoucích,

  f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci
  vzájemně  pravidelně  střídají ve směnách v nepřetržitém provozu
  zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,

  g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin
  denně po 7 dnů v týdnu,

  h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k
  případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v
  případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních
  směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se
  zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,

  i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele
  nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající
  z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec
  rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací
  přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto
  zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není,
  napracovává-li  zaměstnanec  prací konanou nad stanovenou týdenní
  pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho
  žádost,

  j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a
  6. hodinou,

  k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během
  noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po
  sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94
  odst. 1,

  l)  rovnoměrným  rozvržením  pracovní doby rozvržení, při kterém
  zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní
  dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,

  m)  nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém
  zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou
  týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že
  průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní
  pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26
  týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit
  nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

  (2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při
  pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu
  práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1
  hodiny.

  § 79

  Stanovená týdenní pracovní doba

  (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.

  (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců

  a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v
  důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5
  hodiny týdně,

  b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,

  c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

  (3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod
  rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní
  smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
  podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst.
  3.

  § 79a

  U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých
  dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích
  podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit
  40 hodin týdně.

  § 80

  Kratší pracovní doba

  Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána
  pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda
  nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.