Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby

HLAVA II

  ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 81

  (1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

  (2) Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního
  týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout
  k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a
  zdraví neohrožující práce.

  (3) Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a
  odcházet z něho až po skončení směny.

  nadpis vypuštěn

  § 82

  zrušen

  § 83

  Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

  § 84

  Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní
  doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny
  a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je
  pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné
  době seznámení.

  § 84a

  zrušen

  Díl 2

  Pružné rozvržení pracovní doby

  § 85

  (1) Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní a
  volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel.

  (2) V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

  (3) V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a
  konec pracovní doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

  (4) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní
  pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem,
  nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m).

  (5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní

  a) při pracovní cestě zaměstnance,

  b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž
  začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění
  provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po
  kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo
  dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a

  c) v dalších případech určených zaměstnavatelem.

  (6) V případech uvedených v odstavci 5 platí pro zaměstnance předem
  stanovené  rozvržení  týdenní  pracovní  doby do směn, které je
  zaměstnavatel pro tento účel povinen určit.

  Díl 4

  Konto pracovní doby

  § 86

  (1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí
  zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u
  kterého nepůsobí odborová organizace.

  (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených
  v § 109 odst. 3.

  (3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací
  období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva
  však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

  (4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce
  přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období
  sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po
  sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby
  jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.

  § 87

  (1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést
  účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance.

  (2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje

  a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba,

  b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a
  konce směny a

  c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za
  týden.

  (3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší
  období, než je uvedeno v § 86 odst. 3, musí být posuzován rozdíl mezi
  stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší pracovní dobou a
  odpracovanou pracovní dobou po ukončení tohoto kratšího období.