Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka

HLAVA III

  PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

  § 88

  (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6
  hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání
  nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka
  poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce,
  které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení
  provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato
  doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy
  být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

  (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň
  jedna její část činit nejméně 15 minut.

  (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a
  konci pracovní doby.

  (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do
  pracovní doby.

  § 89

  (1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku
  podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do
  pracovní doby.

  (2) Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na
  jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do
  pracovní doby.