Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku

HLAVA IV

  DOBA ODPOČINKU

  Díl 1

  Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

  § 90

  (1)  Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby
  zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny
  nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 
  let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

  (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24
  hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že
  následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto
  odpočinku

  a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
  a při práci přesčas,

  b) v zemědělství,

  c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

  1. ve veřejném stravování,

  2. v kulturních zařízeních,

  3. v telekomunikacích a poštovních službách,

  4. ve zdravotnických zařízeních,

  5. v zařízeních sociálních služeb^22a),

  d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život
  nebo zdraví zaměstnanců,

  e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

  § 90a

  Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny,
  zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18
  let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude
  poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

  Díl 2

  Dny pracovního klidu

  § 91

  (1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý
  odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky^23).

  (2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen
  výjimečně.

  (3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit
  zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny
  v pracovních dnech:

  a) naléhavé opravné práce,

  b) nakládací a vykládací práce,

  c) inventurní a závěrkové práce,

  d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se
  nedostavil na směnu,

  e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,

  f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních,
  vzdělávacích,  kulturních,  tělovýchovných  a  sportovních  potřeb
  obyvatelstva,

  g) práce v dopravě,

  h) krmení a ošetřování zvířat.

  (4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací,
  které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v
  týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení
  objektů zaměstnavatele.

  (5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon
  prací uvedených v odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4
  týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se v kontu pracovní doby postup
  podle § 86 odst. 4.

  (6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních
  směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu
  zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako
  první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na
  mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.

  Díl 3

  Nepřetržitý odpočinek v týdnu

  § 92

  (1)  Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby
  zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35
  hodin.  Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého
  zaměstnance méně než 48 hodin.

  (2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý
  odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho
  spadala neděle.

  (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů,
  které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní
  dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého
  odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům
  bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů
  činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

  (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut
  nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

  a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,

  b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.