Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 93 Práce přesčas

HLAVA V

  PRÁCE PŘESČAS

  § 93

  (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

  (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných
  provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma
  směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny
  pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více
  než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

  (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v
  odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

  (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin
  týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen
  kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě
  jdoucích.

  (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím
  období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo
  zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

  § 93a

  Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

  (1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další
  dohodnutá práce přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu
  spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční
  neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických
  zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby,
  kterou vykonává

  a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut^23a),

  b)  zdravotnický  pracovník  nelékařských  zdravotnických povolání
  pracující v nepřetržitém pracovním režimu^23b),

  (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce
  přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.

  (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další
  dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být
  vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je
  zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

  (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí
  přesáhnout  v  průměru  8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců
  poskytovatele zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v
  období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen
  kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě
  jdoucích.

  (4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas

  a) musí být sjednána písemně,

  b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního
  poměru,

  c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,

  d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů
  od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně,

  e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu;
  výpověď musí být dána písemně. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána
  kratší,  činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i
  zaměstnance ve zdravotnictví.

  (5)  Zaměstnavatel  vede  aktuální  seznam  všech zaměstnanců ve
  zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.

  (6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další
  dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se
  práce přesčas.