Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 6. § 94 Noční práce

HLAVA VI

  NOČNÍ PRÁCE

  § 94

  (1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin
  v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů
  možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní
  dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období
  nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky
  směny  zaměstnance  pracujícího v noci se vychází z pětidenního
  pracovního týdne.

  (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci
  byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb

  a) před zařazením na noční práci,

  b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,

  c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec
  požádá.

  Úhrada  poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci
  požadována.

  (3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v
  noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

  (4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen
  vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění
  prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.