Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost

HLAVA VII

  PRACOVNÍ POHOTOVOST

  § 95

  (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat,
  jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní
  pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.

  (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci
  mzda nebo plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce
  v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je
  prací přesčas (§ 93).

  (3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do
  pracovní doby nezapočítává.