Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

HLAVA VIII

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU

  § 96

  (1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s
  vyznačením začátku a konce

  a) odpracované

  1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],

  2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],

  3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),

  4. noční práce (§ 94),

  5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),

  b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm.
  h) a § 95].

  (2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci
  nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do
  jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na
  náklady zaměstnavatele.

  § 97

  (1) Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení
  pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém
  zasáhly do základní pracovní doby. Věta první neplatí v případě dočasné
  pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo
  platu (§ 192).

  (2) Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení
  pracovní doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou
  přísluší zaměstnanci pracovní volno, nebo jde-li o činnost zástupců
  zaměstnanců, se posuzuje jako výkon práce celá tato doba.

  (3) Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení
  pracovní doby se posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny
  zaměstnance, a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné délky
  směny.

  (4) Za dobu 1 dne se považuje pro účely odstavců 1 až 3 doba
  odpovídající průměrné délce směny vyplývající ze stanovené týdenní
  pracovní doby nebo z kratší pracovní doby.

  (5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v
  práci na straně zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby,
  popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný
  den.

  § 98

  (1) Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se
  zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad
  základní pracovní dobu.

  (2) Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad
  stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní
  pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3
  nebo podle § 87 odst. 3.

  § 99

  Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas,
  možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se
  zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel
  povinen předem projednat s odborovou organizací.