Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení

HLAVA IX

  ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

  § 100

  (1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby
  odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou

  a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu^24),

  b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací^25),

  c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a
  vlečce^26),

  d) zaměstnanci městské hromadné dopravy^27),

  e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování
  letiště^28),

  f) členové posádky plavidla^29),

  g) zaměstnanci obsluhující plavidlo v přístavu^29),

  přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenech a) až g) a
  upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při
  úpravě pracovní doby a doby odpočinku.

  (2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby
  odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku^31),
  který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost
  v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti
  zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o
  délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek
  podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí
  přesáhnout 16 hodin.