Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ

  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

  HLAVA I

  PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

  § 101

  (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
  zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich
  života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

  (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli
  podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a
  rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na
  všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

  (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více
  zaměstnavatelů,  jsou  zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně
  informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
  působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat
  při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny
  zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných
  zaměstnavatelů  touto  dohodou  pověřený  zaměstnavatel koordinuje
  provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy
  k jejich zajištění.

  (4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen

  a)  zajistit,  aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly
  organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni
  také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

  b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci
  a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a
  přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

  (5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při
  práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím
  zdržují na jeho pracovištích.

  (6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být
  přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

  § 102

  (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
  pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

  (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a
  ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
  z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům,
  odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

  (3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a
  procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich
  příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit
  rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková
  opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně
  rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního
  předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je
  povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení
  pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat
  metody  a  způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle
  zvláštního právního předpisu.

  (4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je
  vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby
  ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá
  opatření  jsou  nedílnou  a  rovnocennou součástí všech činností
  zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování
  rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel
  povinen vést dokumentaci.

  (5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných
  opatření  k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze
  všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

  a) omezování vzniku rizik,

  b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,

  c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem
  omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

  d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a
  pracovními postupy,

  e)  nahrazování  nebezpečných technologií, výrobních a pracovních
  prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými,
  v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,

  f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů
  pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších
  rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,

  g)  plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky,
  organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu
  pracovního prostředí,

  h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky
  oproti prostředkům individuální ochrany,

  i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů
  a zařízení,

  j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci.

  (6) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání
  mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná
  nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k
  okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování
  první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
  Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a
  velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují
  poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele
  zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České
  republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.
  Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem
  pracovnělékařských  služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu
  odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

  (7)  Zaměstnavatel  je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se
  skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat
  zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.