Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

HLAVA II

  POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

  § 103

  (1) Zaměstnavatel je povinen

  a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce,
  jejichž  náročnost  by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní
  způsobilosti,

  b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná
  práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis^32)
  ,

  c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním
  předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní
  průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o
  odolnosti vůči nákaze,

  d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských
  služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům
  očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s
  výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit
  se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném
  zvláštními  právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu
  ochrany veřejného zdraví,

  e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce,
  vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku,
  a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi
  náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným
  výdělkem,

  f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na
  dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu
  práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb
  vykonávané  práce  dostatečné  a přiměřené informace a pokyny o
  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle
  zvláštních právních předpisů^32), zejména formou seznámení s riziky,
  výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením
  těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

  g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce
  na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené
  informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
  o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první
  pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

  h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům
  poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné
  zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do
  konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a
  jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a
  učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení
  rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické
  zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné
  k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,

  i) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v
  souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,

  k) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou
  zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož
  použití  by  vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení
  bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

  l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného
  zvláštními právními předpisy^33).

  Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při
  jeho  převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně
  pracovního  prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků,
  technologie  a  pracovních postupů. O informacích a pokynech je
  zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

  (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a
  ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon
  práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s
  nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je
  práce  vykonávána,  a  soustavně  vyžadovat a kontrolovat jejich
  dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit
  při nástupu zaměstnance do práce, a dále

  a) při změně

  1. pracovního zařazení,

  2. druhu práce,

  b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních
  prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

  c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost
  a ochranu zdraví při práci.

  (3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a
  ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o
  provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí
  být  školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech
  uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez
  zbytečného odkladu.

  (4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním,
  které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu
  přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

  (5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se
  zdravotním  postižením,  zajišťovat na svůj náklad technickými a
  organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek,
  úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo
  zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu
  jejich pravidelného zaměstnání.

  § 104

  Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí,
  čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

  (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky
  kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je
  zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní
  prostředky.  Osobní  ochranné  pracovní  prostředky jsou ochranné
  prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat
  jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky
  stanovené zvláštním právním předpisem^34).

  (2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému
  opotřebení  nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší
  zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky
  též pracovní oděv nebo obuv.

  (3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a
  dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na
  pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a
  za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné
  nápoje.

  (4)  Zaměstnavatel  je povinen udržovat osobní ochranné pracovní
  prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

  (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční
  prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele
  bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení
  rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných
  pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

  (6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
  prostředků a ochranných nápojů.

  § 105

  Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

  (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen
  objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance,
  pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti
  odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby
  objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu
  zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první
  povinen  bez  zbytečného  odkladu  uvědomit zaměstnavatele úrazem
  postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a
  okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto
  objasnění.

  (2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech
  úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla
  způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

  (3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o
  všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

  a)  ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3
  kalendářní dny, nebo

  b) k úmrtí zaměstnance.

  Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat
  postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho
  rodinným příslušníkům.

  (4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o
  úrazu stanoveným orgánům a institucím.

  (5)  Zaměstnavatel  je povinen přijímat opatření proti opakování
  pracovních úrazů.

  (6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla
  uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní
  taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory,
  které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

  (7) Vláda stanoví nařízením

  a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,

  b) ohlašování úrazů,

  c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení
  změn,

  d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá
  záznam o úrazu a záznam o úrazu - hlášení změn,

  e) co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely,

  f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn.

  § 106

  Práva a povinnosti zaměstnance

  (1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních
  na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance
  srozumitelná.

  (2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za
  to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo
  zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové
  odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

  (3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného
  a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním
  stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na
  řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou
  vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických
  osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí
  při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a
  ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních
  předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

  a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

  b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním
  stanoveným zvláštními právními předpisy^32),

  c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k
  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně
  seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a
  informacemi zaměstnavatele,

  d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené
  pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní
  prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z
  provozu,

  e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky^35)
  na  pracovištích  zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato
  pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele
  a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům
  kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se
  nevztahuje  na  zaměstnance,  kteří  pracují  v  nepříznivých
  mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem
  alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí
  plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,

  f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a
  závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným
  způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci,
  zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních
  opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů
  určených k jejich zamezení,

  g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností
  podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů,
  kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů^36),

  h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj
  pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz
  jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl
  svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

  i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně
  určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo
  jiných návykových látek^33),^35).