Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení

HLAVA III

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  § 107

  Další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci v
  pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany
  zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
  stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci^37).

  § 108

  Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci

  (1) Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek
  souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím
  odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci.

  (2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit

  a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání,

  b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí
  opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
  návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není
  možno odstranit,

  c) projednat

  1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci,

  2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich
  působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do
  kategorií podle zvláštního právního předpisu^38),

  3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona
  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci^37).

  (3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro
  oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance
  informovat o

  a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k
  zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a
  Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,

  b) výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,

  c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona
  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci^37),

  d) každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a
  ochranu zdraví při práci.

  (4) Odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se
  zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci
  rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci^37a) tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a
  zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti
  stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým
  přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů^36).

  (5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a
  zařízeních  zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se
  souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

  (6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim
  řádný výkon je-jich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy
  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o

  a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k
  omezení  jejich  působení  na zaměstnance a k vhodné organizaci
  bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

  b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,

  c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly
  nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních
  předpisů^36).

  (7) Zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci a zástupci pro
  oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů,
  kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů^36),
  přednést své připomínky.