Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod

ČÁST ŠESTÁ

  ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE
  ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU A ODMĚNĚ Z DOHODY

  § 109

  Mzda, plat a odměna z dohody

  (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z
  dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon
  nebo zvláštní právní předpis jinak^39).

  (2) Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda)
  poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto
  zákoně dále stanoveno jinak.

  (3)  Plat  je  peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci
  zaměstnavatelem, kterým je

  a) stát^6),

  b) územní samosprávný celek^40),

  c) státní fond^14),

  d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní
  pohotovost  jsou  plně  zabezpečovány  z příspěvku na provoz^15)
  poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních
  právních předpisů, nebo

  e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a
  tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského
  zákona^41),

  s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s
  místem výkonu práce mimo území České republiky.

  (4)  Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a
  namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní
  výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

  (5) Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou
  na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (§
  74 až 77).

  § 110

  (1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem
  zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

  (2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo
  srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve
  stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo
  srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

  (3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle
  vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této
  práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle
  organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody,
  zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a
  působení negativních vlivů práce.

  (4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů
  vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů
  pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti
  nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního
  prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.

  (5)  Pracovní  výkonnost  se posuzuje podle intenzity a kvality
  prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a
  výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

  § 111

  Minimální mzda

  (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v
  základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z
  dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento
  účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve
  svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za
  práci v sobotu a v neděli.

  (2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy
  odstupňovaných  podle  míry  vlivů omezujících pracovní uplatnění
  zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda
  nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s
  přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba
  minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu;
  další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby
  minimální mzdy.

  --------------------

  Pozn. ASPI - aktuální sazby minimální mzdy viz nařízení vlády č.
  567/2006 Sb.

  (3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je
  zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

  a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a
  příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou
  připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou
  mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví
  nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální
  hodinová mzda,

  b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a
  příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo

  c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající
  na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

  § 112

  Zaručená mzda

  (1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo
  právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru
  nebo platového výměru (§ 113 odst. 4 a § 136).

  (2) Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování
  zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro
  zaměstnance,  kterým  se za práci poskytuje plat, stanoví vláda
  nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s
  přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší úroveň
  zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví tento zákon v
  § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. Další nejnižší úrovně
  zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a
  namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň
  dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle míry vlivů omezujících
  pracovní uplatnění zaměstnance může vláda stanovit nejnižší úroveň
  zaručené mzdy podle věty druhé a třetí až o 50 % nižší.

  (3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas,
  příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém
  pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší
  úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen
  zaměstnanci poskytnout doplatek

  a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a
  příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu
  mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou
  sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije
  nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví
  nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo

  b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a
  příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.