Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda

HLAVA II

  MZDA

  § 113

  Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

  (1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním
  předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno
  jinak.

  (2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s
  ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil,
  nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

  (3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu
  práce, za kterou má tato mzda příslušet.

  (4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci
  písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o
  termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva
  nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve
  mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci
  písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

  § 114

  Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

  (1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu
  vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek
  nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se
  zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce
  konané přesčas místo příplatku.

  (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3
  kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté
  době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

  (3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2
  nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné
  práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné
  takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo
  při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci
  přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za
  kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového
  rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

  § 115

  Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

  (1) Za dobu práce ve svátek^23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a
  náhradní  volno v rozsahu práce konané ve svátek^23), které mu
  zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce
  následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za
  dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši
  průměrného výdělku.

  (2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí
  příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo
  náhradního volna.

  (3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho
  obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku
  nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku
  svátku.

  § 116

  Mzda za noční práci

  Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek
  nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou
  minimální výši a způsob určení příplatku.

  § 117

  Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

  Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci
  dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro
  účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za
  práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou
  stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

  § 118

  Mzda za práci v sobotu a v neděli

  (1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená
  mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné
  sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

  (2)  Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat
  příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci
  ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý
  odpočinek v týdnu.

  § 119

  Naturální mzda

  (1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem
  zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném
  jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích
  mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo
  příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

  (2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou
  lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce
  nebo služby.

  (3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby
  odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky,
  výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům^42), obvyklé ceně^43),
  nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce
  nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

  Mzda při uplatnění konta pracovní doby

  § 120

  (1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci
  ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé
  kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"),
  sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem.
  Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného
  výdělku.

  (2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4,
  přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé
  měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

  (3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

  a) stálá mzda zaměstnance,

  b) dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo
  právo podle tohoto zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených
  podmínek (§ 113).

  § 121

  (1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu
  vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86
  odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva
  na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní
  měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel
  povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

  (2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou
  zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci
  přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném
  kalendářním  měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou
  zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje,
  stálá mzda nepřísluší.