Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 122 - § 137 Plat

HLAVA III

  PLAT

  § 122

  Určení a sjednání platu

  (1) Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2
  stanoveno jinak, a to podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k
  jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128
  odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy,
  popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v
  jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy
  vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak^43a).

  (2) Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může
  zaměstnavatel sjednat plat pevnou měsíční částkou, ve které budou
  zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé
  složky platu podle tohoto zákona, na které by jinak zaměstnanci vzniklo
  právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout (dále jen
  „smluvní plat“). Vedle smluvního platu zaměstnanci nepřísluší žádné
  složky platu. Poskytování odměny a cílové odměny (§ 134 a 134a) není
  dotčeno. Smlouva o smluvním platu musí být uzavřena písemně; pro obsah
  smlouvy se použije přiměřeně § 136.

  (3) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,
  nebo který je vedoucím organizační složky státu^7) nebo územního
  samosprávného celku^44) (dále jen "vedoucí organizační složky"), určuje
  plat, nebo s ním sjednává smluvní plat orgán, který ho na pracovní
  místo ustanovil, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Obdobně
  se postupuje u zástupce vedoucího zaměstnance podle věty první, pokud
  není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo
  pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává.

  § 123

  Platové tarify

  (1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a
  platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v tomto zákoně dále
  stanoveno jinak.

  (2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce
  sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných
  nejnáročnějších prací.

  (3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle
  nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

  (4) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby
  dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní
  (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná praxe").

  (5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v
  platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny
  nahoru.

  (6) Vláda stanoví nařízením

  a) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami
  platových  tříd  odstupňovanými  podle složitosti, odpovědnosti a
  namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,

  b) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do
  jednotlivých platových tříd,

  c) způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

  d) podmínky pro určení započitatelné praxe,

  e) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif
  v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší
  platový stupeň příslušné platové třídy,

  f) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle
  odstavce 5, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku,
  tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně

platová třída    platový tarif v Kč měsíčně
1                6 500
2                7 110
3                7 710
4                8 350
5                9 060
6                9 830
7               10 660
8               11 570
9               12 550
10               13 620
11               14 780
12               16 020
13               17 370
14               18 850
15               20 470
16               22 200.

  § 124

  Příplatek za vedení

  (1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle
  stupně řízení a náročnosti řídící práce.

  (2) Příplatek za vedení přísluší také

  a) zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího
  zaměstnance  v  plném  rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto
  zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo
  organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení
  stanoveného  pro  nejbližší  nižší  stupeň  řízení, než přísluší
  zastupovanému vedoucímu zaměstnanci,

  b) zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni
  řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a
  zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní
  smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných
  podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.

  (3) Výše příplatku za vedení činí:

--------------------------- ----------------------------- --------------- -----
Stupeň řízení             Výše příplatku za vedení v % z platového
                    tarifu nejvyššího platového stupně
                    v platové třídě,
                    do které je vedoucí zaměstnanec zařazen
--------------------------- ----------------------------- --------------- ------
1. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci        5 až 30
podřízených zaměstnanců
--------------------------- ------------------------------ -------------- ------
2. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí
vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení       15 až 40
nebo vedoucí zaměstnanec-statutární
orgán, který řídí práci podřízených
zaměstnanců
---------------------------- ----------------------------- -------------- -------
3. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí
vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení,      20 až 50
vedoucí zaměstnanec-statutární orgán,
který řídí vedoucí zaměstnance
na 1. stupni řízení, nebo vedoucí
zaměstnanec-vedoucí organizační složky,
který řídí vedoucí zaměstnance
na 1. stupni řízení
---------------------------- ----------------------------- --------------- ------
4. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec-statutární
orgán, který řídí vedoucí zaměstnance
na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí  30 až 60
organizační složky, který řídí vedoucí
zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek
člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta
republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky,
vedoucí Kanceláře Senátu     Parlamentu
České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného
ochránce práv, finanční arbitr a ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------------- ----------------------------- ----------------- -----

  (4) Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle
  organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci
  jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší
  podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až
  15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do
  které je zaměstnanec zařazen.

  § 125

  Příplatek za noční práci

  Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 %
  průměrného hodinového výdělku.

  § 126

  Příplatek za práci v sobotu a v neděli

  (1) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli
  příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

  (2)  Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat
  příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci
  ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý
  odpočinek v týdnu.

  § 127

  Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

  (1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu,
  osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém
  pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v
  kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši
  25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého
  odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového
  výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí
  náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání
  náhradního volna se plat nekrátí.

  (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po
  sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak
  dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního
  příplatku a zvláštního příplatku, příplatku za práci ve ztíženém
  pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1.

  (3) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je
  plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150
  hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v
  den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu
  vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím
  organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

  § 128

  Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

  (1) Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí
  příplatek. Ztíženým pracovním prostředím je pracovní prostředí podle §
  117 věty druhé.

  (2) Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém
  pracovním prostředí a podmínky pro jeho poskytování. Příplatek za práci
  ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 5 % částky, kterou stanoví
  tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy za
  měsíc.

  § 129

  Zvláštní příplatek

  (1) Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených
  s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví
  nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek.

  (2) Rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na
  míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a
  zdraví a podle obtížnosti práce, podmínky pro poskytování příplatku a
  výši příplatku v jednotlivých skupinách stanoví vláda nařízením.

  (3) Zaměstnavatel určí zaměstnanci výši příplatku v rámci rozpětí
  stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec
  soustavně vykonává práci.

  § 130

  Příplatek za rozdělenou směnu

  (1) Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více
  částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za
  každou takto rozdělenou směnu.

  (2) Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které
  souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

  § 131

  Osobní příplatek

  (1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních
  výsledků  nebo  plní  větší rozsah pracovních úkolů než ostatní
  zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše
  50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do
  které je zaměstnanec zařazen.

  (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a
  vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může
  zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového
  tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je
  zaměstnanec zařazen.

  § 132

  Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

  Pedagogickému pracovníkovi^45) přísluší za hodinu přímé vyučovací,
  přímé  výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé
  pedagogicko-psychologické  činnosti vykonávané přímým působením na
  vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě
  zvláštního zákona^46), kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený
  ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení
  sociálních služeb^22a) podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve
  výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

  § 133

  Specializační příplatek pedagogického pracovníka

  Pedagogickému pracovníkovi^45), který vedle přímé pedagogické činnosti
  vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné
  další kvalifikační předpoklady^47), se poskytuje příplatek ve výši 1
  000 až 2 000 Kč měsíčně.

  § 134

  Odměna

  Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
  může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

  § 134a

  Cílová odměna

  Za  splnění  předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož
  příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska
  působnosti  zaměstnavatele  zvlášť  významná,  může  zaměstnavatel
  zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně
  podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel
  společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím
  plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené
  zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho
  pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

  § 135

  Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

  (1) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho
  obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.

  (2) Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní
  volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce
  třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek
  nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat
  nekrátí.

  (3) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí
  příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve
  svátek místo náhradního volna.

  § 136

  Platový výměr

  (1) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce
  platový  výměr,  který  musí  být  písemný; tuto povinnost nemá
  zaměstnavatel vůči zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat.

  (2) V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové
  třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši
  platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek
  platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud
  tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně
  skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto
  skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to
  nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

  (3) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem nebo vedoucím
  organizační složky, vydá platový výměr orgán příslušný k určení jeho
  platu (§ 122 odst. 3).

  § 137

  Informační systém o platech

  (1) Pro hodnocení a rozvoj platového systému vede Ministerstvo financí

  Informační systém o platech
  a údaje z tohoto systému poskytuje Ministerstvu práce a sociálních
  věcí. Informační systém o platech je informačním systémem veřejné
  správy^48).

  (2)  Informačním  systémem  o  platech  se rozumí shromažďování,
  zpracovávání a uchovávání údajů o prostředcích na platy a na odměny za
  pracovní  pohotovost,  průměrných výdělcích a o osobních údajích
  zaměstnanců^49) ovlivňujících výši platu.

  (3) Zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat do Informačního systému o
  platech údaje uvedené v odstavci 2 v rozsahu a způsobem, který stanoví
  vláda nařízením.