Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů


  HLAVA IV

  ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE

  § 16

  (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi
  zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci
  a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o
  odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného
  postupu v zaměstnání.

  (2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace.
  Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální
  obtěžování,  pronásledování,  pokyn  k diskriminaci a navádění k
  diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje
  antidiskriminační zákon^108).

  (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy
  pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným
  požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou
  musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž
  nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo
  vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke
  skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním
  zákonu.

  § 17

  Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích
  upravuje antidiskriminační zákon.