Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část osmnáctá - účinnost

ČÁST OSMNÁCTÁ
Účinnost
Čl. XXX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení čl. XXIX bodu 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.