Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část čtrnáctá - Změna služebního zákona

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna služebního zákona
Čl. XXV

V § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se za slovo „přísluší“ vkládají slova „před 1. lednem 2014 v době prvních 21 kalendářních dnů a po 31. prosinci 2013“.


Čl. XXVI
Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle § 111 služebního zákona ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.